Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Aspectes de la literatura de la Catalunya nord

Résumé : Oferim aquí al lector una panoràmica inèdita de la literatura nord-catalana en català, des de l’Edat Mitjana fins aviu, i una sèrie d’aportacions que, sota el signe de la cruïlla cultural entre França, Occitània i “el Sud” (els altres Països Catalans), van conformant la semblança de la producció literària de la majoria de les grans figures contemporànies.
Document type :
Books
Complete list of metadata

https://hal-univ-perp.archives-ouvertes.fr/hal-01623841
Contributor : Sonja Böttger Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, October 25, 2017 - 5:06:45 PM
Last modification on : Friday, November 27, 2020 - 10:12:16 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01623841, version 1

Collections

Citation

Christian Lagarde. Aspectes de la literatura de la Catalunya nord. C. Lagarde, M. Berthelot, M. Grau. 2016. ⟨hal-01623841⟩

Share

Metrics

Record views

56