Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Una historiografia de les fronteres a l’època moderna a través d’alguns casos ibèrics

Résumé : EA 7397 (eix «Territoris») RESUM Els segles xvi a xviii van jugar un paper decisiu en la creació de les fronteres polítiques i en llur definició d'una concepció zonal cap a una concepció lineal. Aquest article, sense cap voluntat exhaustiva, té com a objectiu donar a conèi-xer, a partir d'uns quants exemples ibèrics de fronteres terrestres, les múltiples dimensions de la frontera. Així, podem resseguir una evolució paral·lela a la de l'evolució historiogràfica general des d'una història militar, política i diplo-màtica fins a una de més cultural. La historiografia de la frontera ha intentat canviar la perspectiva i passar de la visió de l'Estat-que necessita fronteres estables per a existir-a la de les poblacions i les pràctiques socials de les fronteres (emigracions econòmiques o polítiques, comerç, «criminalitat») que ensenyen com les fronteres es vivien. Si la frontera és una construcció, resultat de l'equilibri de les potències i de les guerres, també és una zona de contactes i de negociacions i, fins i tot, de transgressions.
Complete list of metadata

Cited literature [9 references]  Display  Hide  Download

https://hal-univ-perp.archives-ouvertes.fr/hal-01591110
Contributor : Dorian Miler Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, January 24, 2020 - 10:39:02 AM
Last modification on : Tuesday, January 28, 2020 - 4:04:13 PM
Long-term archiving on: : Saturday, April 25, 2020 - 1:26:55 PM

File

17368-51863-1-PB.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : hal-01591110, version 1

Collections

Citation

Patrice Poujade. Una historiografia de les fronteres a l’època moderna a través d’alguns casos ibèrics. Índice histórico espanyol, Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, 2016, pp.51-76. ⟨hal-01591110⟩

Share

Metrics

Record views

97

Files downloads

68