Skip to Main content Skip to Navigation
Directions of work or proceedings

Qüestions de llengua a la catalunya del nord

Résumé : La qüestió de la vitalitat i del futur de la llengua i de la seva varietat nord-catalana és la temàtica d’aquest volum col·lectiu. Basant-se en biografies, treballs de camp o estudis de textos, es considera des del punt de vista lingüístic, dialectològic i lexicogràfic, des d’aquell de les representacions de la llengua i de la cultura, de la sociolingüística i de l’ensenyament, i també de la traducció
Document type :
Directions of work or proceedings
Complete list of metadata

https://hal-univ-perp.archives-ouvertes.fr/hal-01624406
Contributor : Sonja Böttger Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, October 26, 2017 - 11:42:46 AM
Last modification on : Friday, November 27, 2020 - 10:12:16 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01624406, version 1

Collections

Citation

Christian Lagarde. Qüestions de llengua a la catalunya del nord. Christian Lagarde, Martine Berthelot. France. Trabucaire, 2016. ⟨hal-01624406⟩

Share

Metrics

Record views

87