Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Chemins d’exils, chemins des camps. Images et représentations.

Résumé : Aquest llibre agrupa 11 ponències fetes per historiadors de l’art i artistes durant el tercer seminari Desplaçaments forçosos i exilis a l’Europa del segle XX organitzat al 2012 a Perpinyà a l’entorn del tema Imatges i representacions. Una primera part analitza les mirades d’uns artistes, fotògrafs, pintors o cineastes que han viscut esdeveniments, avui dia passats a la història i de la transformació d’aquestes mirades amb el pas del temps. La segona part és una reflexió contemporània d’artistes sobre l’exili, amb treballs fotogràfics i cinematogràfics sobre el camp de Ribesaltes, l’exili català i el documental, la Shoa amb l’ullera d’en Godard o el darrer conflicte bosnià refractat per la televisió i transformat per el pintor. Una altra manera d’entrar en aquestes tragèdies del nostre llarg XX segle amb imatges i un DVD, La guerre est proche de la Claire Angelini.
Complete list of metadata

https://hal-univ-perp.archives-ouvertes.fr/hal-01163668
Contributor : Olivier Savoyat Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, June 15, 2015 - 11:58:57 AM
Last modification on : Thursday, December 20, 2018 - 1:31:12 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01163668, version 1

Collections

Citation

Michel Cadé. Chemins d’exils, chemins des camps. Images et représentations.. Editions Trabucaire; Institut Jean Vigo, 2015, 978-2-84974-214-3. ⟨hal-01163668⟩

Share

Metrics

Record views

82